top of page

LOIMAAN URHEILURATSASTAJAT RY
TOIMINTASÄÄNNÖT

Päivitetty 7.3.2010

 

I    NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA JA KIELI

 

 

Yhdistyksen nimi on Loimaan Urheiluratsastajat (LoimURa) ry. Yhdistyksen kotipaikka on Loimaan kaupunki. Yhdistys on perustettu helmikuun 22. päivänä 1996 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran kieli on suomi.

 

 

II SEURAN TARKOITUS

 

 

Seuran tarkoituksena on mahdollistaa hevosurheilun monipuolinen harrastaminen hyvässä ja turvallisessa toimintaympäristössä jäseniensä yksilöllisten edellytysten ja tarpeiden mukaisesti niin harraste- kuin kilpatasolla.

 

 

III TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN

 

 

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

 

1.Tarjoamalla jäsenilleen

 • junioritoimintaa

 • koulutustoimintaa

 • valmennus- ja harjoitustoimintaa

 • kilpailutoimintaa

 • tiedotus- ja suhdetoimintaa

 

2. Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti hevosurheilun kehittämiseen ja sille tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

 

3. Harjoittamalla julkaisutoimintaa.

 

4. Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

 

5. Hankkimalla varoja toimintansa tukemiseksi järjestämällä huutokauppoja, arpajaisia, keräyksiä ja huvitilaisuuksia sekä buffet-toimintaa, vuokraamalla omaisuuttaan, välittämällä jäsenilleen urheiluvälineitä ja -asusteita voittoa tavoittelematta. Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

 

 

Seura on Suomen Ratsastajainliitto ry:n Lounais-Suomen alueen jäsen. Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:n jäsenliiton jäsenenä seura noudattaa SLU:n ja jäsenliittonsa sääntöjä ja määräyksiä. Seura voi johtokunnan päätöksellä liittyä muihin hevosurheilu- ja jalostusyhdistyksiin.

 

IV SEURAN JÄSENET

 

 

Seuran jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kunniajäseniä tai perhejäseniä. Seuran jäseneksi voi liittyä henkilö, joka hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan seuran, SLU:n ja SLU:n jäsenliiton sääntöjä ja määräyksiä. Seuran jäseneksi hakeudutaan kirjallisesti ja johtokunta päättää seuraan hyväksymisestä. Seuran jäseneksi voi liittyä myös keskellä vuotta.

 

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä hyväksyä henkilö, joka on huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

 

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

 

Perhejäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä henkilön, joka asuu samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa. Perhejäsenelle seura ei voi myöntää toimihenkilöoikeuksia eikä kansallista kilpailulupaa. Perhejäsenellä on äänioikeus seuran kokouksissa.

 

Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

 

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta jäsenellä on velvollisuus suorittaa maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti. Jäsen voidaan katsoa eronneeksi, mikäli hänen jäsenmaksunsa on maksamatta vähintään yhden vuoden ajalta.

 

 

Johtokunta voi erottaa jäsenen, jos hän

 • laiminlyö jäsenmaksun maksamisen

 • toimii seuran sääntöjen vastaisesti

 • rikkoo lakeja ja esiintyy urheiluhengen vastaisesti

 • toimii seuran, SLU:n tai sen jäsenliiton tarkoitusperien vastaisesti

 

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Johtokunnan on kutsuttava koolle seuran kokous vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, erottamispäätös tulee voimaan heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa jäsen katsotaan seurasta erotetuksi vasta sitten, kun kokous on erottamispäätöksen vahvistanut. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takasin seuralle suorittamiaan maksuja.

 

 

V LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT

 

 

Jäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain.

 

Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä hänet ainaisjäseneksi, mikäli hän

 • on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut vähintään 20 vuoden ajan

 • on suorittanut kertamaksuna 20 vuoden jäsenmaksut

 • on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia

 

Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuudesta. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

 

VI SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

 

 

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-toukokuussa ja syyskokous syys-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

 

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta

 • sanomalehti-ilmoituksella

 • kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai

 • seuran virallisella ilmoitustaululla

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

 

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kuukauden kuluessa siitä kun vaatimus sen pitämisestä on johtokunnalle esitetty.

 

10§

 

Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat

 • kokouksen avaus

 • kokoukselle valitaan puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat

 • todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 • esitetään vahvistettavaksi vuosikertomus ja tilinpäätös, esitetään tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä

 • käsitellään johtokunnan ja jäsenten esittämät muut asiat

 • kokouksen päättäminen

 

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat

 • kokouksen avaus

 • kokoukselle valitaan puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat

 • todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 • vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle

 • valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet

 • valitaan tilintarkastaja(t) ja varatilintarkastaja(t). Tilintarkastajan toimikausi on 2 vuotta

 • vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

 • käsitellään johtokunnan ja jäsenten esittämät muut asiat

 • kokouksen päättäminen

Asioista, jotka jäsenet haluavat syys- tai kevätkokouksessa käsiteltäviksi, tulee tehdä johtokunnalle

kirjallinen esitys vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

 

11§

 

Seuran ja sen johtokunnan kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on seuran puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. Pöytäkirjat tarkistetaan heti seuraavassa kokouksessa.

 

12§

 

Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Henkilövaaleissa äänten mennessä

tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa ratkaisee puheenjohtajan ääni. Kaikissa kokouksissa

suoritetaan vaadittaessa suljettu lippuäänestys.

 

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen ajankohtaan mennessä jäsenmaksunsa maksaneella 18 vuotta täyttäneellä jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää.

 

 

VII SEURAN HALLINTO

 

13§

 

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema johtokunta.

 

Johtokuntaan kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja valitut vähintään neljä ja enintään seitsemän jäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. Erovuoroisen jäsenen voi valita uudelleen. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimintakaudekseen toisen jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.

 

Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja rahastonhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

 

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan, tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

 

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:

 • toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukainen toiminta toteutetaan suunnitelmien mukaisesti

 • olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti

 • suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti

 • vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä

 • vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta

 • vastata SLU:n sekä sen jäsenliittojen ja alueiden sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista

 • vastata seuran kokousten antamista velvoitteista

 • pitää jäsenluetteloa

 • hoitaa seuran taloutta ja omaisuutta

 • hoitaa seuran tiedotustoimintaa

 • hyväksyä ja erottaa jäsenet

 • valita tarvittaessa sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan

 • päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä

 • ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

 • luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettaviksi vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta

 

14§

 

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

 

15§

 

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

 

 

VIII MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

 

16§

 

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Muutokseen vaaditaan läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten 3/4 ääntenenemmistö. 

 

17§

 

Jotta päätös seuran purkamisesta olisi pätevä, se on tehtävä seuran kokouksessa ja läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä 3/4 on kannatettava sitä. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

 

18§

 

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat käytetään purkamisesta päättäneen kokouksen määräämällä tavalla. Pesänselvittäjinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

Loimura_logo2020.jpg
bottom of page